partners-slovak

Univerza v Maribore

Partner

Slovenia

https://www.um.si/Strani/default.aspx

Univerzita Maribor (UM) je druhou najväčšou a druhou najstaršou univerzitou v Slovinsku. Univerzity navštevuje okolo 15 000 študentov. Počet výskumných a pedagogických pracovníkov je 1 050 a počet sprevádzajúcich zamestnancov poskytujúcich administratívnu a odbornú podporu výučbovému procesu a výskumnej práci je 700. UM má sedemnásť fakúlt, ktoré ponúkajú vysokoškolské a postgraduálne programy ako denné alebo externé štúdium. UM prispôsobuje študijné programy požiadavkám Bolonskej deklarácie. Univerzita Maribor od akademického roka 2010/2011 zapisuje študentov do bolonských študijných programov. Stratégia a vízia rozvoja University of Maribor a jej fakúlt sa odráža v rozsahu a obsahu študijných programov (obsah vzdelávania vychádza z vedeckého výskumu a umeleckej práce učiteľov). V akademickom roku 2016/2017 realizovali fakulty 27 bolonských odborných programov, 55 akademických programov (1. stupeň), 71 magisterských programov a 34 doktorandských programov. Filozofická fakulta Univerzity v Maribore (FF; http://www.ff.um.si) ponúka množstvo kvalitných študijných programov s vynikajúcimi akademickými pracovníkmi. Úspešné výskumné činnosti možno vidieť v rôznych projektoch a publikáciách. Hlavným cieľom FF UM je stať sa centrom rozvoja humanitných a spoločenských vied v severovýchodnom Slovinsku. Na FF sú tri hlavné vedné odbory: humanitné vedy, spoločenské vedy a vzdelávanie učiteľov na rôznych stupňoch štúdia. Jednou z výskumných inštitúcií je Medzinárodné centrum pre ekoremediaciu (ERM Centrum FF UM), ktoré spolupracuje s rôznymi národnými a medzinárodnými inštitúciami v rôznych oblastiach výskumu so zameraním na inovatívne prístupy k trvalo udržateľnému rozvoju a vzdelávacie aktivity na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Spolupráca sa týka mnohých aktivít, od výskumu po aplikačné projekty. Hlavnými oblasťami výskumu sú: trvalo udržateľný rozvoj, sebestačnosť vo výrobe a spracovaní potravín, účasť verejnosti na rozhodovaní v oblasti životného prostredia, ochrana a riadenie prírodných zdrojov, regionálny rozvoj a udržateľné regióny.

Výcvikový inštitút podnikových prevádzkovateľov [IFOA]

Partner

Italy

Výcvikový inštitút podnikových prevádzkovateľov IFOA
IFOA je neziskové vzdelávacie centrum s desiatimi pobočkami po celom Taliansku od roku 1999, ktoré boli vyhlásené za národné stredisko pre odborné vzdelávanie a prípravu. Ako jedno z popredných súkromných stredísk odbornej prípravy v Taliansku IFOA ponúka postgraduálne programy (EQF 5, 6 a 7) pre mladých nezamestnaných, ako aj celoživotné vzdelávanie, poradenstvo a technickú pomoc jednotlivcom, podnikom a verejným orgánom. Školiace kurzy a služby sú certifikované v súlade s UNI EN ISO 9001: 2015.
Rýchle fakty 2018:
• Obrat: približne 18 miliónov EUR,
• Poskytované školiace hodiny: > 43 000,
• Stážisti: > 11 500,
• Stáže: > 2 825,
• Vyškolení učni: 5 800,
• Miera zamestnanosti po 6/12 mesiacoch: 72,5% (> 90% v severnom Taliansku),
• Spoločnosti v databáze CRM: > 16.000 Od roku 1993, IFOA pracuje na projektoch EÚ v oblasti rozvoja učebných osnov, definovania kompetencií, hodnotenia a uznávania, celoživotného vzdelávania, zamestnateľnosti, mobility, IKT atď. IFOA je súčasťou siete talianskych a európskych komôr. obchodu a člen európskej siete EfVET. IFOA je tiež ústredím ULIXES, EEIG, do ktorého sú zapojené školiace agentúry, vysoké školy, obchodné školy a obchodné komory v 10 členských štátoch EÚ.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Partner

Slovakia

https://www.uniag.sk/en/

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) je trvalo hodnotená ako najlepšia skupina pre svoju vysoko kvalitnú výučbu a výskum na Slovensku. Tvorí ju šesť fakúlt: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Fakulta biotechnológie a potravinárstva; Fakulta ekonomiky a manažmentu; Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technická fakulta. SPU ponúka bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy a poskytuje jazykové vzdelávanie, prístup k informačným a komunikačným technológiám, odborným predmetom vyučovaným v cudzích jazykoch a možnosť absolvovať časť štúdia na prestížnych univerzitách v zahraničí. SPU poskytuje výskum a vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných výskumných oblastí, ako sú: agrobiológia, potravinové zdroje a technológie, udržateľné poľnohospodárstvo, biotechnológia, strojárstvo, automatizácia a automatizácia poľnohospodárskeho zariadenia, prevádzka energetických zariadení na poľnohospodársku výrobu, ekonomika a riadenie, medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi komoditami, marketing, rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, projektový manažment rozvoja vidieka, celoživotné vzdelávanie atď.

Öz Gıda-İş

Coordinator

Turkey

https://www.ozgidais.org.tr/

Spoločnosť Öz Gıda-İş bola založená ako odborový zväz alebo zástupca pracovníkov v potravinárskom priemysle 1. júna 1976. Podľa štatistík z januára 2016 má podnik 32 373 členov. Každý deň posilňujú úroveň odborov v potravinárskom priemysle prostredníctvom úspešných kolektívnych zmlúv. Našim cieľom je zvýšiť informovanosť pracovníkom v potravinárstve. Pracujú najlepším smerom pre budúce kolektívne zmluvy pre maximálny úžitok pracovníkov. Vedú vzdelávacie aktivity na zvýšenie efektívnosti svojich odborových aktivít. Ako únia sa usilujú o celoživotné vzdelávanie zamerané na prácu a činnosti v súlade s ich víziou. Ako odbory sa usilujú o kolektívnu prácu  a o dohody. Od februára 2016 tiež dosiahli dôležitú etapu v príprave učebných plánov založených na efektívnosti pracovnej sily v potravinárskom priemysle a zriadení skúšobného a certifikačného centra založeného na kvalifikáciách v potravinárskom priemysle. Únia okrem projektov realizuje aj štúdie profesionálnych štandardov v potravinárskom priemysle a poskytuje významný príspevok pre pracovnú silu v priemysle.