Univerza v Maribore

Partner

Slovenia

https://www.um.si/Strani/default.aspx

Univerzita Maribor (UM) je druhou najväčšou a druhou najstaršou univerzitou v Slovinsku. Univerzity navštevuje okolo 15 000 študentov. Počet výskumných a pedagogických pracovníkov je 1 050 a počet sprevádzajúcich zamestnancov poskytujúcich administratívnu a odbornú podporu výučbovému procesu a výskumnej práci je 700. UM má sedemnásť fakúlt, ktoré ponúkajú vysokoškolské a postgraduálne programy ako denné alebo externé štúdium. UM prispôsobuje študijné programy požiadavkám Bolonskej deklarácie. Univerzita Maribor od akademického roka 2010/2011 zapisuje študentov do bolonských študijných programov. Stratégia a vízia rozvoja University of Maribor a jej fakúlt sa odráža v rozsahu a obsahu študijných programov (obsah vzdelávania vychádza z vedeckého výskumu a umeleckej práce učiteľov). V akademickom roku 2016/2017 realizovali fakulty 27 bolonských odborných programov, 55 akademických programov (1. stupeň), 71 magisterských programov a 34 doktorandských programov. Filozofická fakulta Univerzity v Maribore (FF; http://www.ff.um.si) ponúka množstvo kvalitných študijných programov s vynikajúcimi akademickými pracovníkmi. Úspešné výskumné činnosti možno vidieť v rôznych projektoch a publikáciách. Hlavným cieľom FF UM je stať sa centrom rozvoja humanitných a spoločenských vied v severovýchodnom Slovinsku. Na FF sú tri hlavné vedné odbory: humanitné vedy, spoločenské vedy a vzdelávanie učiteľov na rôznych stupňoch štúdia. Jednou z výskumných inštitúcií je Medzinárodné centrum pre ekoremediaciu (ERM Centrum FF UM), ktoré spolupracuje s rôznymi národnými a medzinárodnými inštitúciami v rôznych oblastiach výskumu so zameraním na inovatívne prístupy k trvalo udržateľnému rozvoju a vzdelávacie aktivity na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Spolupráca sa týka mnohých aktivít, od výskumu po aplikačné projekty. Hlavnými oblasťami výskumu sú: trvalo udržateľný rozvoj, sebestačnosť vo výrobe a spracovaní potravín, účasť verejnosti na rozhodovaní v oblasti životného prostredia, ochrana a riadenie prírodných zdrojov, regionálny rozvoj a udržateľné regióny.