Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Partner

Slovakia

https://www.uniag.sk/en/

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) je trvalo hodnotená ako najlepšia skupina pre svoju vysoko kvalitnú výučbu a výskum na Slovensku. Tvorí ju šesť fakúlt: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov; Fakulta biotechnológie a potravinárstva; Fakulta ekonomiky a manažmentu; Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja; Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technická fakulta. SPU ponúka bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy a poskytuje jazykové vzdelávanie, prístup k informačným a komunikačným technológiám, odborným predmetom vyučovaným v cudzích jazykoch a možnosť absolvovať časť štúdia na prestížnych univerzitách v zahraničí. SPU poskytuje výskum a vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných výskumných oblastí, ako sú: agrobiológia, potravinové zdroje a technológie, udržateľné poľnohospodárstvo, biotechnológia, strojárstvo, automatizácia a automatizácia poľnohospodárskeho zariadenia, prevádzka energetických zariadení na poľnohospodársku výrobu, ekonomika a riadenie, medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi komoditami, marketing, rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, projektový manažment rozvoja vidieka, celoživotné vzdelávanie atď.