Ciele projektu

Cieľom projektu je pripraviť školiace materiály o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v oblasti potravín a potravinovej bezpečnosti a zdieľať ich na digitálnej platforme. Plánované intelektuálne výstupy sú školiaci program, krátke videá ukazujúce osvedčené postupy a príručka pre pedagógov. Projekt je priamo zameraný na „Strategický rámec EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP) 2014 – 2020“, čím sa zabezpečí, aby EÚ naďalej zohrávala vedúcu úlohu pri presadzovaní vysokých štandardov pracovných podmienok v Európe a na medzinárodnej úrovni v súlade so Stratégiou Európa 2020. Vzdelávaniu a odbornej príprave sa dá zabrániť 98% pracovných úrazov. Zabezpečí sa, aby pracovníci zodpovední za výrobu potravín boli informovaní o rizikách spojených s bezpečnosťou pri práci (dym, žiarenie, hluk, otrava atď.) a aby si boli vedomí faktorov, ktoré ich ohrozujú. Potreba odbornej prípravy zamestnancov je veľmi dôležitá pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Na zaistenie bezpečných pracovných podmienok sa musia zabezpečiť zdravie, bezpečnosť, informácie, poradenstvo, školenie a dozor. Na dosiahnutie očakávaných výsledkov (menej pracovných úrazov, menej chorôb z povolania, čisté a bezpečné pracovné miesta, postupy šetrné k životnému prostrediu) musia mať zamestnanci potravinárskeho podniku prístup k aktuálnym informáciám a potrebným odborným znalostiam. Tieto kvalifikácie by sa mali poskytovať v kontexte koordinovaného vzdelávania na európskej úrovni, ale keďže neexistujú, cieľom tohto projektu je rozvoj učebných osnov.
 
 
Projekt poskytne pracovníkom potravinárskeho priemyslu a ich školiacim pracoviskám súbor materiálov v ich rodnom jazyku. V tomto projekte plánujeme vytvoriť:
 
a)       dotazníky,
b)      program odbornej prípravy,
c)       krátke videá,
d)      webovú stránku vrátane zabudovaných videí pre e-learning, fórum, odkaz na užitočné informácie, akademické prednášky,
e) workshopy na miestnej úrovni.